Thai Sriram -

ไหว้พระกับบัสไทย @ “Petchaburi”


 

กำหนดการเดินทาง

07.00 น. พร้อมกัน ณ กรมการขนส่งทางบก รับการต้อนรับจากทีมงาน ทำการเช็คอิน และลงทะเบียน  ออกเดินทาง สู่จังหวัดเพชรบุรี  โดยรถปรับอากาศ

 

เช้า ชม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนืองมาจากพระราชดำริ  ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ได้พระราชทานพระราชดำริศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,135 ไร่ ชมวิดีทัศน์ และ นั่งรถรางชมรอบบริเวนโครงการ

เที่ยง ชม ชายหาดเจ้าสำราญ  สัมผัสบรรยากาศชายหาดทอดยาว รับอากาศบริสุทธิ์ อิสระ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย นมัสการ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ณ วัดข่อย  เป็นศาสนสถาน หรือ เสนาสนะ ที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือ เรียกว่าช่างสิบหมู่  เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงาม จนเรียกได้ว่าเป็น พุทธสถานศิลป์

ชม วัดเขาบันไดอิฐ วัดเก่าสมัยอยุธยา ตั้งอยู่บนเขาบันไดอิฐซึ่งมีความสูงถึง  121  เมตร ภายในมีถ้ำประทุน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าเสือได้เคยเสด็จมาและถวายประทุนเรือไว้แก่วัด ชมความงามของลวดลายปูนปั้นสกุลเพชรบุรีที่หาดูยาก

เช็คอิน นาตาชมคอฟฟี่ ร้านกาแฟท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี พร้อมถ่ายรูป เช็คอิน กับมุมเก๋ๆ ภายในร้าน

ซื้อของฝากประจำจังหวัดเพชรบุรี อาทิ เช่น ขนมหม้อแกง น้ำตาลสด อาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น

18.00 น. เดินทางถึง จุดนัดหมาย โดยสวัสดิภาพ